castle / rebuilt castle tower

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Nagahama-jô 長浜
Nagahama City


H 234 035
donjon + plum blossoms


J 224 307
Nagahama-jô = Nagahama castle
donjon = tenshukaku - Nagahama City  (2)
castle / architecture
J 224 303
Nagahama-jô
donjon  (3)
castle / architecture

J 224 285
Nagahama-jô
donjon  (4)
castle / architecture
J 224 315
Nagahama-jô
donjon  (5)
castle / architecture

J 224 295
Nagahama-jô
Lake Biwa + castle roof
castle / architecture
J 224 300
Nagahama-jô
donjon  (6)
Burg / Architektur