history

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Heian period (794-1192)
平 安時代 heian-jidaiHISTORICAL FIGURES

» Kôbô Daishi (774-835)
» Minamoto Yoritomo (1147-99)
» Minamoto Yoshitsune (1159-89)
» Murasaki Shikibu (ca. 978-1014)
» Musashibô Benkei (1155-89)
» Saichô / Dengyô Daishi (767-822)
» Sei Shônagon (ca. 978-1014)
» Sugawara no Michizane (845-903)
HISTORICAL PLACES & EVENTS

» Buddhist tempels of Heian period
» Battle of Dannoura (1185)