kimono

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

kimono on display


D 256 103


J 256 094
festival theme
kimono / on display
J 256 105
flower theme
kimono / on display
J 256 097
crane / plum blossoms theme
kimono / on display

J 256 098
crane / plum blossoms theme - detail  (2)
kimono / on displayJ 256 109
flower theme - detail  (2)
kimono / on display

J 256 108
flower theme - detail  (3)
kimono / on display


J 256 103
bamboo theme - detail
kimono / on display


J 256 084
crane theme
kimono / on display
J 256 101
bamboo theme  (2)
kimono / on display

J 256 086
crane theme  (2)
kimono / on display
J 256 087
crane theme - detail  (3)
kimono / on display
J 256 081
crane theme  (4)
kimono / on display


J 256 091
crane theme - detail
kimono / on display
J 256 090
crane theme  (2)
kimono / on display

J 256 092
crane theme  (3)
kimono / on display