ASHIHARA Yoshinobu

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

YATSUSHIRO CIVIC HALL
Yatsushiro 1962

D 276 343


D 276 336
ASHIHARA Yoshinobu
Yatsushiro Civic Hall - Yatsushiro City 1962
modern architecture
D 276 338
ASHIHARA Yoshinobu
Yatsushiro Civic Hall - Yatsushiro  (2)
modern architecture

D 276 342
ASHIHARA Yoshinobu
Yatsushiro Civic Hall - Yatsushiro  (4)
modern architecture
D 276 339
ASHIHARA Yoshinobu
Yatsushiro Civic Hall - Yatsushiro  (5)
modern architecture
D 276 340
ASHIHARA Yoshinobu
Yatsushiro Civic Hall - Yatsushiro  (6)
modern architecture