ASHIHARA Yoshinobu

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

GOTENSHITA MEMORIAL ARENA
TÔKYÔ UNIVERSITY

Hongo / Tôkyô 1989D 204 012
ASHIHARA Yoshinobu
Gotenshita Memorial Arena - Hongo / Tôkyô 1990
modern architecture
D 204 009
ASHIHARA Yoshinobu
Gotenshita Memorial Arena / Tôkyô University - Tôkyô  (2)
modern architecture
D 204 011
ASHIHARA Yoshinobu
Gotenshita Memorial Arena - Tôkyô  (3)
modern architecture