Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

KITAYAMA Kôjirô 北山幸二郎» House 1032 - Tôkyô 1987
» Hamilton Place, Issey Miyake - Tôkyô 1988
» House 5302 - Tôkyô 1990
» Koizumi Light Theater - Tôkyô 1990
» Kinuta Terrace - Tôkyô 1991
» Fuji Building 40 - Tôkyô 1992
» Nippon-Shinpan-Ôyamachô - Tôkyô 1993

wir sind umgezogen nach / we have moved to
www.hartmutpohling.com
HOUSE 1032

Ôyama-chô / Tôkyô 1987
D 212 187
KITAYAMA Kôjirô
House 1032 - Tôkyô 1987
modern architecture
D 212 188
KITAYAMA Kôjirô
House 1032 - Ôyama-chô / Tôkyô  (2)
modern architecture
D 212 189
KITAYAMA Kôjirô
House 1032 - Tôkyô  (3)
modern architecture

HAMILTON PLACE, ISSEY MIYAKE ON LIMITS INC.
Sanban-chô / Tôkyô 1988

D 210 071
KITAYAMA Kôjirô
Hamilton Place - Tôkyô 1993
modern architecture
D 210 072
KITAYAMA Kôjirô
Hamilton Place, Issey Miyake - Sanban-chô / Tôkyô  (2)
modern architecture
D 210 070
KITAYAMA Kôjirô
Hamilton Place - Tôkyô  (3)
modern architecture

HOUSE 5302
Roppongi / Tôkyô 1990

D 203 504
KITAYAMA Kôjirô
House 5302 - Roppongi / Tôkyô 1990
modern architecture
D 203 503
KITAYAMA Kôjirô
House 5302 - Tôkyô  (2)
modern architecture

D 203 505
KITAYAMA Kôjirô
House 5302 - Tôkyô  (3)
modern architecture

KOIZUMI SANGYÔ = KOIZUMI LIGHT THEATER
Kanda / Tôkyô 1990

D 202 542
KITAYAMA Kôjirô
Koizumi Light Theater - Kanda / Tôkyô 1990
modern architecture
D 202 546
KITAYAMA Kôjirô
Koizumi Light Theater - see also Peter EISENMAN  (2)
modern architecture
D 202 545
KITAYAMA Kôjirô
Koizumi Light Theater - Tôkyô  (3)
modern architecture

D 202 547
KITAYAMA Kôjirô
Koizumi Light Theater - Tôkyô  (4)
modern architecture
D 202 541
KITAYAMA Kôjirô
Koizumi Light Theater - Tôkyô  (5)
modern architecture
D 202 544
KITAYAMA Kôjirô
Koizumi Light Theater - Tôkyô  (6)
modern architecture

KINUTA TERRACE
Kinuta / Tôkyô 1991

D 204 182
KITAYAMA Kôjirô
Kinuta Terrace - Tôkyô 1991
modern architecture
D 204 177
KITAYAMA Kôjirô
Kinuta Terrace - Tôkyô  (2)
modern architecture
D 204 184
KITAYAMA Kôjirô
Kinuta Terrace - Tôkyô  (3)
modern architecture

D 204 179
KITAYAMA Kôjirô
Kinuta Terrace - Kinuta / Tôkyô  (4)
modern architecture

D 204 178
KITAYAMA Kôjirô
Kinuta Terrace - Tôkyô  (5)
modern architecture
D 204 183
KITAYAMA Kôjirô
Kinuta Terrace - Tôkyô  (6)
modern architecture

FUJI BUILDING 40
Sakuragaoka-chô / Tôkyô 1992

D 201 159
KITAYAMA Kôjirô
Fuji Building 40 - Tôkyô
modern architecture
D 201 158
KITAYAMA Kôjirô
Fuji Building 40 - Sakuragaoka-chô / Tôkyô 1992
modern architecture
D 201 160
KITAYAMA Kôjirô
Fuji Building 40 - Tôkyô  (3)
modern architecture

J 241 163
KITAYAMA Kôjirô
Fuji Building 40 - Tôkyô  (4)
modern architecture

D 201 162
KITAYAMA Kôjirô
Fuji Building 40 - Tôkyô  (5)
modern architecture
D 201 161
KITAYAMA Kôjirô
Fuji Building 40 - Tôkyô  (6)
modern architecture

NIPPON-SHINPAN-ÔYAMACHÔ BUILDING
Tôkyô 1993


D 212 191
KITAYAMA Kôjirô
Nippon-Shinpan Ôyamachô - Ôyamachô / Tôkyô
modern architecture

D 212 164
KITAYAMA Kôjirô
Nippon-Shinpan Ôyamachô Building - Ôyamachô / Tôkyô 1993  (2)
modern architecture
D 212 190
KITAYAMA Kôjirô
Nippon-Shinpan Ôyamachô Building - Tôkyô  (3)
modern architecture