KUROKAWA Kishô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NATIONAL ART CENTER TÔKYÔ
Tôkyô 2007

D 297 359


D 297 356
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô - Tôkyô  (2)
modern architecture
D 297 360
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô - Roppongi / Tôkyô 2007  (3)
modern architecture
D 297 362
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô - Tôkyô  (4)
modern architecture

D 252 390
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view
modern architecture
D 252 391
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view  (2)
modern architecture
D 252 394
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view  (3)
modern architecture

D 252 395
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view  (4)
modern architecture
D 252 393
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view  (5)
modern architecture
D 252 388
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô - Tôkyô  (5)
modern architecture

D 252 389
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô - Tôkyô  (6)
modern architecture
D 254 262
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view  (6)
modern architecture
D 254 263
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view  (7)
modern architecture

D 252 396
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view  (8)
modern architecture
D 252 392
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view - Tôkyô  (9)
modern architecture

D 254 261
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view - Tôkyô  (10)
modern architecture
D 254 260
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view - Tôkyô  (11)
modern architecture

D 252 397
KUROKAWA Kishô
The National Art Center = kokuritsu-shinbijitsukan
modern architecture

D 254 258
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view  (12)
modern architecture
D 254 259
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view - Tôkyô  (13)
modern architecture
D 254 257
KUROKAWA Kishô
National Art Center Tôkyô / interior view  (14)
modern architecture