MITSUBISHI JISHO SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NIHON KÔGYÔ CLUB
INDUSTRIAL CLUB OF JAPAN

日本工業倶楽部
nihon-kôgyô-kurabu
built in 1920
enlarged in 2003

D 207 682
MITSUBISHI JISHO SEKKEI
Nihon Kôgyô Club - Marunouchi / Tôkyô 2003
contmporary architectureD 203 273
MITSUBISHI JISHO SEKKEI
Nihon Kôgyô Club - Marunouchi / Tôkyô 1920
contmporary architecture

D 203 274
MITSUBISHI JISHO SEKKEI
Nihon Kôgyô Club - Marunouchi / Tôkyô
contmporary architecture