Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ASAKA Kichizô 朝 香吉蔵


YAMATE 234-BAN-KAN
Yokohama 1927

D 206 968
ASAKA Kichizô
Yamate 234-ban-kan - foreign settlement / Yokohama 1927
contemporary architecture

D 206 966
ASAKA Kichizô
 Yamate 234-ban-kan - Yokohama  (2)
contemporary architecture
D 206 969
ASAKA Kichizô
Yamate 234-ban-kan - Yokohama  (3)
contemporary architecture