TANGE Kenzô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NATIONAL GYMNASIUMS FOR TÔKYÔ OLYMPICS
Jinnan / Tôkyô 1964


J 241 082


D 210 509
TANGE Kenzô
National Gymnasiums for Tôkyô Olympics - Jinnan / Tôkyô 1964
modern architecture
D 210 512
TANGE Kenzô
National Gymnasiums for Tôkyô Olympics - Jinnan / Tôkyô  (3)
modern architecture

J 241 082a
TANGE Kenzô
National Gymnasiums for Tôkyô Olympics - Tôkyô  (4)
modern architecture

D 210 506
TANGE Kenzô
National Gymnasiums for Tôkyô Olympics - Tôkyô  (5)
modern architecture
D 210 507
TANGE Kenzô
National Gymnasiums for Tôkyô Olympics - Tôkyô  (6)
modern architecture

D 210 505
TANGE Kenzô
National Gymnasiums for Tôkyô Olympics - Tôkyô  (7)
modern architecture
D 210 508
TANGE Kenzô
National Gymnasiums for Tôkyô Olympics - Tôkyô  (8)
modern architecture

D 210 503
TANGE Kenzô
National Gymnasiums for Tôkyô Olympics - Tôkyô  (9)
modern architecture
D 210 504
TANGE Kenzô
National Gymnasiums for Tôkyô Olympics - Tôkyô  (10)
modern architecture

J 250 470
TANGE Kenzô
National Gymnasiums / inside view - Tôkyô
modern architecture
J 250 467
TANGE Kenzô
National Gymnasiums  (2)
modern architecture
J 250 471
TANGE Kenzô
National Gymnasiums / inside view - Tôkyô  (3)
modern architecture