Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

KINOSHITA Masujirô 木下益次郎

D 251 142

SHINKÔ BUILDING
Kôbe 1939

D 251 135
KINOSHITA Masujirô
Shinkô Building - Kôbe 1939
contemporary architecture
D 251 136
KINOSHITA Masujirô
Shinkô Building - Kôbe City  (2)
contemporary architecture
D 251 133
KINOSHITA Masujirô
Shinkô Building - Kôbe  (3)
contemporary architecture

D 251 141
KINOSHITA Masujirô
Shinkô Building - Kôbe  (4)
contemporary architecture
D 251 140
KINOSHITA Masujirô
Shinkô Building / interior view - Kôbe  (5)
contemporary architecture
D 251 132
KINOSHITA Masujirô
Shinkô Building - Kôbe  (6)
contemporary architecture

D 251 138
KINOSHITA Masujirô
Shinkô Building / interior view - Kôbe  (7)
contemporary architecture
D 251 137
KINOSHITA Masujirô
Shinkô Building / interior view - Kôbe  (8)
contemporary architecture
D 251 139
KINOSHITA Masujirô
Shinkô Building / interior view - Kôbe  (9)
contemporary architecture