Tôkyô - rivers & canals
© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Tama river
玉 川 tama-gawa
D 203 625
Tama-gawa river - Rokugô-bashi bridge
rivers & canals / Tôkyô City
J 265 094
Tama-gawa + Kawasaki City
rivers & canals / Tôkyô City

D 203 628
Tama-gawa - Rokugô-bashi  (2)
rivers & canals / Tôkyô City
D 202 982
Tama-gawa - Rokugô-bashi  (3)
rivers & canals / Tôkyô City

D 203 626
Tama-gawa - Rokugô-bashi + motorboats  (4)
rivers & canals / Tôkyô City
D 202 984
Tama-gawa - Rokugô-bashi + motorboats  (5)
rivers & canals / Tôkyô City

D 203 630
Tama-gawa - motorboats
rivers & canals / Tôkyô City
D 203 627
Tama-gawa - motorboats  (2)
rivers & canals / Tôkyô City

D 202 975
Tama-gawa + Kawasaki  (2)
rivers & canals / Tôkyô City
D 212 517
Tama-gawa + Kawasaki cityscape  (3)
rivers & canals / Tôkyô City