Tôkyô - rivers & canals
© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Shinshiba canal + Shinshiba-minami canal
運河 shinshiba-unga    運河 shinshiba-minami-unga


D 255 931


D 205 303
Granpark + Shinshiba-unga canal
rivers & channels / Tôkyô
D 205 306
bridge crossing Shinshiba-unga - Kônan  (2)
rivers & channels / Tôkyô
D 205 304
Granpark + Shinshiba-unga  (3)
rivers & channels / Tôkyô

D 255 943
office buildings / Shinshiba-unga - Kônan
rivers & canals / Tôkyô
D 205 298
office buildings / Shinshiba-unga - Kônan  (2)
rivers & canals / Tôkyô
D 255 936
office buildings / Shinshiba-unga  (3)
rivers & canals / Tôkyô

D 205 283
office buildings / Shinshiba-unga - Kônan  (4)
rivers & canals / Tôkyô
D 205 299
newspaper publisher Japan Times Nifco Building
rivers & canals / Tôkyô

D 255 940
office buildings / Shinshiba-unga - Kônan  (5)
rivers & canals / Tôkyô
D 255 944
office buildings / Shinshiba-unga - Kônan  (6)
rivers & canals / Tôkyô
D 255 939
office buildings / Shinshiba-unga - Kônan  (7)
rivers & canals / Tôkyô