Tôkyô City

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

shintô shrines

Kanda-myôjin
Soto-kanda / Tôkyô

J 258 161
entrance gate
shrines / Tôkyô City
J 258 165
Kanda-myôjin  shrine gate = torii
shrines / Tôkyô City
J 258 168
lucky god Daikoku
shrines / Tôkyô City

Meiji-jingû
Yoyogi-kamizono-chô / Tôkyô

D 204 585
Meiji-jingû - main hall
shrines / Tôkyô City
J 240 133
Meiji-jingû - wedding procession
shrines / Tôkyô City

Sannô-Hie-jinja
Nagata-chô / Tôkyô

J 246 277
Sannô-Hie-jinja shrine - entrance gate
shrines / Tôkyô City
J 246 282
Sannô-Hie-jinja
patron saint = monkey
shrines / Tôkyô City

Shinagawa-jinja
Kita-Shinagawa / Tôkyô

J 265 492
Shinagawa-jinja - Eingangstor
shrines / Tôkyô City
D 202 900
Shinagawa-jinja - Daikokuten + komainu
shrines / Tôkyô City

Tôshô-gû
Ueno-kôen
/ Tôkyô

J 223 243
Tôshô-gû - guardian dog - komainu
shrines / Tôkyô City
J 223 252
Tôshô-gû - bronze lanterns
shrines / Tôkyô City

Yasukuni-jinja
Kudan-kita
/ Tôkyô

J 235 181
Yasukuni-jinja - main hall
shrines / Tôkyô City
J 235 193
Yasukuni-jinja - war exhibit
shrines / Tôkyô City