Tôkyô City

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Kappabashi 合羽橋
Taitô-ku


D 215 062


D 215 055
big chef
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 059
big chef marking / the south side of mainstreet Kappa-dôri  (2)
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 054
big chef  (2)
Kappabashi / Tôkyô City

D 215 066
main street
Kappabashi / Tôkyô City
D 214 980
advertising with kappa
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 031
kappa  (2)
Kappabashi / Tôkyô City

D 215 061
mainstreet
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 062
mainstreet  (2)
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 065
cup house  (2)
Kappabashi / Tôkyô City

D 215 032
shop selling uniforms
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 038
shop for samples = sampuru
Kappabashi / Tôkyô City

D 214 991
Haushaltswaren
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 058
ceramics shop
Kappabashi / Tôkyô City
D 214 986
ceramics shop  (2)
Kappabashi / Tôkyô City

D 215 043
different food imitaions
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 053
sushi
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 009
spaghetti
Kappabashi / Tôkyô City

D 215 008
spaghetti  (2)
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 011
sashimi
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 012
sushi  (2)
Kappabashi / Tôkyô City

D 215 013
dombori
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 014
ice creme
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 015
takoyaki = fried octopus
Kappabashi / Tôkyô City

D 215 021
snack
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 022
bacon & egg
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 024
noodle soups
Kappabashi / Tôkyô City

D 215 025
gyôza
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 033
fish & fruits
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 036
sushi clock
Kappabashi / Tôkyô City

D 215 046
meat & fish
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 047
meat & fish  (2)
Kappabashi / Tôkyô City
D 215 048
bentô = boxed lunch
Kappabashi / Tôkyô City