universities

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Tôkyô Institut of Technology = Tôkyô-Tech = TIT
東京工業大学  tôkyô-kôgyô-daigaku = tôkôdai

D 202 411

founded in 1881 - national university since 1929 - Tôkyô City


D 202 417
Tôkyô Institut of Technology
main building - Tôkyô
university / education
D 202 415
Tôkyô Institut of Technology
Tôkodai Campus in Ôokayama / Tôkyô + main building
university / education
D 202 418
Tôkyô Institut of Technology
main building  (3)
university / education

D 202 421
Tôkyô Institut of Technology
memorial stone - Tejima Seiichi
university / education
D 202 420
Tôkyô Institut of Technology
Tejima Seiichi (1849-?)
former director  (2)
university / education
D 202 419
Tôkyô Institut of Technology
Tejima Seiichi  (3)
university / education

D 202 402
Tôkyô Institut of Technology
TIT Centennial Hall
university / education
D 202 399
Tôkyô Institut of Technology
TIT Centennial Hall - modern architecture  (2)
university / education
D 202 407
Tôkyô Institut of Technology
TIT Centennial Hall  (3)
university / education

D 202 395
Tôkyô Institut of Technology
TIT Centennial Hall  (4)
university / education
D 202 397
Tôkyô Institut of Technology
TIT Centennial Hall  (5)
university / education

D 202 427
Tôkyô Institut of Technology
campus - university building
university / education
D 202 416
Tôkyô Institut of Technology
campus - university building  (2)
university / education
D 202 412
Tôkyô Institut of Technology
campus - university building  (3)
university / education

D 202 414
Tôkyô Institut of Technology
refectory + students
university / education

J 270 026
Tôkyô Institut of Technology
memorial site - Gottfried Wagener (1831-1892)
university / education
D 202 425
Tôkyô Institut of Technology
memorial site - Gottfried Wagener
university / education