THE SHIZUOKA BANK / HAUPTSITZ
Shizuoka 1931
STADTHALLE TOYOHASHI
Toyohashi 1931


RATHAUS DER STADT SHIZUOKA

Shizuoka 1934REGIERUNGSSITZ DER
PRÄFEKTUR SHIZUOKA

Shizuoka 1937