Japanische Architekten

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ÔKUMA Yoshikuni 大 熊喜邦
1877-1952

YOKOHAMA GINKÔ KYÔKAI
EHEM. TAGUNGSORT DER YOKOHAMA BANK
Yokohama 1936

D 203 864
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama 1936
Moderne Architektur
D 203 862
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - siehe auch Hayashi Gôzô
Moderne Architektur

D 203 861
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (3)
Moderne Architektur
D 203 866
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (4)
Moderne Architektur

D 203 865
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (5)
Moderne Architektur
D 203 863
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (6)
Moderne Architektur
D 203 867
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (7)
Moderne Architektur