Stadt Yokohama

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Impressionen einer japanischen Stadt
Yokohama

D 257 019D 213 751
J 253 211


D 205 171


D 213 667

D 257 876


D 236 905

D 213 717

D 209 648


D 209 650


D 203 940

D 236 985

D 236 904


D 236 958

D 203 889

D 256 699


D 264 322