Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NAGATA & KITANO & ASSOCIATES *
永 田北野建築研究所
* NAGATA Yûzô & KITANO Shunji

KÔSEI SECURITIES / TÔKYÔ BRANCH
Nihonbashi-Kabuto-chô / Tôkyô 1999

D 207 721
NAGATA & KITANO & ASSOCIATION
Kôsei Securities Tôkyô - Tôkyô 1999
modern architecture
D 207 719
NAGATA & KITANO & ASSOCIATION
Kôsei Securities - Nihonbashi / Tôkyô  (2)
modern architecture
D 207 720
NAGATA & KITANO & ASSOCIATION
Kôsei Securities - Tôkyô  (3)
modern architecture