temple

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Gangô-ji 元興寺
Nara City

J 261 329a


H 237 074
Gangô-ji
stone lanterns - Zenshitsu-dô hall - Nara City
temple / architecture
H 237 073
Gangô-ji
Gokurakubô-hondô - Nara
temple / architecture

H 237 075
Gangô-ji
monk / Zenshitsu-dô hall - Nara
temple / architecture
H 237 076
Gangô-ji
Gokurakubô-hondô - Nara  (2)
temple / architecture

J 261 333
Gangô-ji
monk / Zenshitsu-dô - Nara  (2)
temple / architecture
J 261 326
Gangô-ji
azalea + temple roof - Nara
temple / architecture
J 261 322
Gangô-ji
azalea + well - Nara
temple / architecture

H 237 079
Gangô-ji
bamboo + well - Nara  (2)
temple / architecture
H 237 078
Gangô-ji
Gokurakubô-hondô - Nara  (3)
temple / architecture

J 261 337
Gangô-ji
stone images / Zenshitsu-dô - Nara
temple / architecture
J 261 388
Gangô-ji
entrance gate - Nara
temple / architecture

J 261 329
Gangô-ji
main hall Gokurakubô-hondô
temple / architecture
J 261 352
Gangô-ji
statue of Nyoirin-kannon - holding "the wheel of Dharma"
temple / architecture