temple

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Yakushi-ji 薬 師寺
Nara City


J 257 220
main hall kondô + Eastern Pagoda (7th century)J 257 223
Yakushi-ji
Western Pagoda
temple / architecture
J 257 228
Yakushi-ji
main hall - Nara
temple / architecture
J 257 213
Yakushi-ji
Eastern Pagoda
temple / architecture


J 257 225
Yakushi-ji
main hall  (2)
temple / architecture
J 257 211
Yakushi-ji
Eastern Pagoda  (2)
temple / architecture
J 257 217
Yakushi-ji
bronze lantern + Eastern Pagoda
temple / architecture


J 257 218
Yakushi-ji
bronze lantern
temple / architecture
J 257 209
Yakushi-ji
entrance gate + side buildings
temple / architecture
J 257 216
Yakushi-ji
Eastern Pagpda  (3)
temple / architecture

J 257 234
Yakushi-ji
bronze pedestal of Yakushi-nyôrai
temple / architecture

J 257 232
Yakushi-ji
bronze pedestal  (2)
temple / architecture
J 257 230
Yakushi-ji
bronze pedestal  (3)
temple / architecture