Antonin RAYMOND

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

FUJIYA BUILDING
Yokohama 1929

D 203 823


D 203 825
Antonin Raymond
Fujiya Building - Stadt Yokohama 1937
Zeitgenössische Architektur
D 203 824
Antonin Raymond
Fujiya Building - Yokohama  (2)
Zeitgenössische Architektur
D 203 822
Antonin Raymond
Fujiya Building - Yokohama  (3)
Zeitgenössische Architektur