ASHIHARA Yoshinobu

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

OKAYAMA SYMPHONY HALL
Okayama 1991D 244 622
ASHIHARA Yoshinobu
Okayama Symphony Hall - Stadt Okayama 1991
Moderne Architektur
D 244 627
ASHIHARA Yoshinobu
Okayama Symphony Hall - Okayama  (2)
Moderne Architektur
D 244 628
ASHIHARA Yoshinobu
Okayama Symphony Hall - Okayama  (3)
Moderne Architektur