KUROKAWA Kishô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NAGOYA CITY ART MUSEUM
名古屋市美術館 nagoya-shi-bijutsukan
Nagoya 1987

D 288 039

D 288 038
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Moderne Architektur / Nagoya 1987
Zeitgenössische Kunst

D 288 065
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum -  Nagoya  (3)
Moderne Architektur
D 288 056
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Stadt Nagoya  (4)
Moderne Architektur
D 288 055
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Shirakawa-Park  (5)
Moderne Architektur

D 288 045
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum -  Nagoya  (6)
Moderne Architektur
D 288 042
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Seitenansicht  (7)
Moderne Architektur
D 288 040
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Seitenansicht  (8)
Moderne Architektur

D 211 018
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Nagoya  (9)
Moderne Architektur
D 211 006
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Nagoya  (10)
Moderne Architektur
D 211 039
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Nagoya  (11)
Moderne Architektur

D 288 050
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum Close 5 / Exponat
Moderne Architektur
D 288 063
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Spirit / Exponat
Moderne Architektur

D 288 068
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Wind Festival / Exponat
Moderne Architektur
D 276 495
KUROKAWA Kishô
Nagoya City Art Museum - Fafnir Dragon II / Exponat
Moderne Architektur