MAEKAWA Kunio
© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

KUNSTMUSEUM DER
PRÄFEKTUR YAMANASHI
YAMANASHI KENRITSU BIJUTSU-KAN
Kôfu 1978


D 237 226


D 237 233
MAEKAWA Kunio
Kunstmuseum der Präfektur Yamanashi - Stadt Kôfû 1978
Moderne Architektur
D 237 231
MAEKAWA Kunio
Kunstmuseum der Präfektur Yamanashi - Kôfu  (2)
Moderne Architektur

D 237 227
"L´Homme Vegetal" / Okamoto Tarô - Kôfu
Moderne Architektur

D 237 232
MAEKAWA Kunio
Kunstmuseum der Präfektur Yamanashi - Kôfu  (3)
Moderne Architektur
D 237 226
MAEKAWA Kunio
Kunstmuseum der Präfektur Yamanashi - Kôfu  (4)
Moderne Architektur