NIKKEN SEKKEI
© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

   Midland Square
ミッドランドスエア
Toyota Mainichi Building

豊田毎日ビディング

Nagoya 2006
 

D 229 872

siehe auch
Firma Toyota

 D 229 868
NIKKEN SEKKEI
Midland Square - Stadt Nagoya 2006
Moderne Architektur
D 228 746
NIKKEN SEKKEI
Midland Square im Bau - Nagoya  (2)
Moderne Architektur
D 250 533
NIKKEN SEKKEI
Midland Square - Nagoya  (3)
Moderne Architektur

D 229 871
NIKKEN SEKKEI
Midland Square - Nagoya  (4)
Moderne Architektur
D 229 872
NIKKEN SEKKEI
Midland Square / Toyota-Mainichi-Gebäude - Höhe 247 m - Stockwerke 40
Moderne Architektur

D 229 873
NIKKEN SEKKEI
Midland Square - Nagoya  (6)
Moderne Architektur

D 229 867
NIKKEN SEKKEI
Midland Square - Nagoya  (7)
Moderne Architektur
D 250 493
NIKKEN SEKKEI
Midland Square - Nagoya  (8)
Moderne Architektur

D 229 870
NIKKEN SEKKEI
Midland Square - Nagoya  (9)
Moderne Architektur

D 250 479
NIKKEN SEKKEI
Midland Square / Sky Promenade - Nagoya
Moderne Architektur
D 250 499
NIKKEN SEKKEI
Midland Square / Sky Promenade - Nagoya  (2)
Moderne Architektur

D 250 506
NIKKEN SEKKEI
Midland Square / Sky Promenade - Nagoya  (3)
Moderne Architektur