Japanische Architekten

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NISSOKEN / HOK
H
ellmuth, Obata & Kassabaum


J 238 137

HIGASHIYAMA SKY TOWER
Nagoya 1989

D 229 486
NISSOKEN / HOK
Higashiyama Sky Tower - Chikusa-ku / Nagoya
Moderne Architektur
D 229 404
NISSOKEN / HOK
Higashiyama Sky Tower + Higashiyama Park
Moderne Architektur
D 229 446
NISSOKEN / HOK
Higashiyama Sky Tower - Hihgashiyama-Park
Moderne Architektur

TELECOM CENTER
Tôkyô 1996

J 238 260
NISSOKEN / HOK
Telecom Center - Aomi / Tôkyô 1996  (2)
Moderne Architektur
J 238 138
NISSOKEN / HOK
Telecom Center - 99 m hoch, 21 Stockwerke  (3)
Moderne Architektur