TANGE Kenzô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

GRAND PRINCE HOTEL AKASAKA
Kioi-chô / Tôkyô 1982
ehem. Akasaka Prince Hotel

D 210 635
TANGE Kenzô
Akasaka Prince Hotel - Akasaka / Tôkyô 1982
Moderne Architektur
D 203 367
TANGE Kenzô
Akasaka Prince Hotel - Hotel / Tôkyô
Moderne Architektur
D 210 632
TANGE Kenzô
Akasaka Prince Hotel - Tôkyô  (3)
Moderne Architektur