TANIGUCHI Yoshio

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SHINANO KUNSTMUSEUM DER PRÄFEKTUR NAGANO
Nagano 1989


D 252 480
TANIGUCHI Yoshio
Shinano Kunstmuseum der Präfektur Nagano - Stadt Nagano 1989
Moderne Architektur
D 252 478
TANIGUCHI Yoshio
Shinano Kunstmuseum der Präfektur Nagano - Nagano  (2)
Moderne Architektur

D 252 471
TANIGUCHI Yoshio
Shinano Kunstmuseum der Präfektur Nagano - Nagano  (3)
Moderne Architektur
D 252 476
TANIGUCHI Yoshio
Shinano Kunstmuseum der Präfektur Nagano - Nagano  (4)
Moderne Architektur

D 252 467
TANIGUCHI Yoshio
Shinano Kunstmuseum der Präfektur Nagano - Nagano  (5)
Moderne Architektur
D 252 474
TANIGUCHI Yoshio
Shinano Kunstmuseum der Präfektur Nagano - Nagano  (6)
Moderne Architektur