Ashikaga Shôgun

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ASHIKAGA Yoshikazu
足利義量 (1407-1425)
5. Shôgun der Muromachi-Zeit

Regierungszeit 1423-1425 - Stadt Kyôto

« Ashikaga Yoshimochi
Ashikaga Yoshinori »

... momentan kein Bildmaterial ...