Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

IDEURA Kôsuke 出 浦高介


YOKOHAMA MATSUZAKA-YA HONKAN / HEAD OFFICE
Yokohama 1921

D 203 818
IDEURA Kôsuke
Matsuzakaya - Yokohama 1921
contemporary architecture
D 203 817
IDEURA Kôsuke
Matsuzakaya Department Store - Yokohama  (2)
s.a. SUZUKI Teiji
contemporary architecture
D 203 816
IDEURA Kôsuke
Matsuzakaya - Yokohama  (3)
contemporary architecture