Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

YUKINO Motokichi 雪 野元吉


YOKOHAMA KAIGAN CHURCH
Yokohama 1933

D 236 920
YUKINO Motokichi
Yokohama Kaigan Church - Yokohama 1933
contemporary architecture
D 236 919
YUKINO Motokichi
Kaigan Church - Yokohama City  (2)
contemporary architecture
D 236 918
YUKINO Motokichi
Yokohama Kaigan Church - churches in Japan
contemporary architecture