Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

MIYAZAKI Hiroshi 宮崎浩
- Nakahara Chûya Memorial Hall / Yamaguchi 1996
- Shirogane House / Tôkyô 2000

NAKAHARA CHÛYA MEMORIAL HALL
Yamaguchi 1996

D 270 232
MIYAZAKI Hiroshi
Nakahara Chûya Memorial Hall - Yamaguchi City 1996
modern architecture

SHIROGANE HOUSE
Shirokanedai / Tôkyô 2000

D 213 152
MIYAZAKI Hiroshi
Shirogane House - Tôkyô 2000
modern architecture
D 213 153
MIYAZAKI Hiroshi
Shirogane House - Shirokanedai / Tôkyô  (2)
modern architecture
D 213 154
MIYAZAKI Hiroshi
Shirogane House - Tôkyô  (3)
modern architecture

D 213 155
MIYAZAKI Hiroshi
Shirogane House - Tôkyô  (4)
modern architecture
D 213 156
MIYAZAKI Hiroshi
Shirogane House - Tôkyô  (5)
modern architecture
D 213 157
MIYAZAKI Hiroshi
Shirogane House - Tôkyô  (6)
modern architecture