Vergnügungsviertel / Kyôto

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Gion Higashi
祇園東
D 225 633
Gion Higashi - Nexus-Gebäude
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto
D 225 632
Gion Higashi - Nexus-Gebäude  (2)
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto

D 225 634
Gion Higashi - Nexus-Gebäude  (3)
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto
D 225 631
Gion Higashi - Traditionelles Haus + Brücke Tatsumi-bashi
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto

J 259 357
Gion Higashi - Sumô-Restaurant
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto
J 259 358
Gion Higashi - Sumô-Restaurant  (3)
Vergnügungsviertel / Stadt KyôtoJ 259 360
Gion Higashi - Sumô-Restaurant  (2)
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto
D 225 636
Gion Higashi - Restaurant Kikusui
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto
D 298 638
Gion Higashi - Restaurant Kikusui  (2)
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto

J 259 329
Maruto 17 - Moderne Architektur
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto
J 259 364
MK Station - Moderne Architektur
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto
J 259 337
Maruto 15 - Moderne Architektur
Vergnügungsviertel / Stadt Kyôto