Richard ROGERS

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

KABUKI-CHÔ PROJEKT
Kabuki-chô / Tôkyô 1993D 201 248
Richard Rogers
Kabuki-chô Projekt - Tôkyô 1993
Moderne Architektur
D 201 253
Richard Rogers
Bürogebäude Kabuki-chô Projekt - Kabuki-chô / Tôkyô  (2)
Moderne Architektur
D 201 254
Richard Rogers
Kabuki-chô Projekt - Tôkyô  (3)
Moderne Architektur

D 201 246
Richard Rogers
Kabuki-chô Projekt - Tôkyô  (4)
Moderne Architektur
D 201 252
Richard Rogers
Kabuki-chô Projekt - Tôkyô  (5)
Moderne Architektur
D 201 251
Richard Rogers
Kabuki-chô Projekt - Tôkyô  (6)
Moderne Architektur