Vidyârâja

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

fudô-myôô  不動明 王


J 261 350a
Gangô-ji temple - Nara City
fudô-myôô / iconography
D 286 458
standing statue, Heian period 11th period
(skt. Acalanatah)
- Tôkyô National Museum
fudô-myôô / iconography

D 238 291
temple in Ishiyakushi
fudô-myôô / iconography
D 238 290
temple - Ishiyakushi / Tôkaidô  (2)
fudô-myôô / iconography
D 238 292
temple - Ishiyakushi  (3)
fudô-myôô / iconography

J 261 350
Gangô-ji temple - Stadt Nara
fudô-myôô / iconography
D 257 928
Hase-dera temple - Kamakura
fudô-myôô / iconography
D 257 929
Hase-dera - Kamakura  (2)
fudô-myôô / iconography

D 257 927
Hase-dera - Kamakura  (3)
fudô-myôô / iconography
D 257 931
Hase-dera - Kamakura  (4)
fudô-myôô / iconography
D 257 930
Hase-dera - Kamakura  (5)
fudô-myôô / iconography

D 254 513
Shinpuku-ji temple - Okazaki
fudô-myôô / iconography
D 254 515
Shinpuku-ji - Okazaki City  (2)
fudô-myôô / iconography
D 254 510
Shinpuku-ji - Okazaki  (3)
fudô-myôô / iconography

D 254 509
Shinpuku-ji - Okazaki  (4)
fudô-myôô / iconography
D 254 511
Shinpuku-ji - Okazaki  (5)
fudô-myôô / iconography

J 236 046
Zenkô-ji temple - Nagano City
fudô-myôô / iconography
J 236 195
Eihei-ji temple - Fukui Prefecture
fudô-myôô / iconography

J 240 390
Zentsû-ji temple - Zentsû-ji City
fudô-myôô / iconography
J 240 391
Zentsû-ji - Zentsû-ji  (2)
fudô-myôô / iconography

H 235 119
Zentsû-ji - Zentsû-ji  (3)
fudô-myôô / iconography
H 235 117
Zentsû-ji - Zentsû-ji  (4)
fudô-myôô / iconography
H 235 114
Zentsû-ji - Zentsû-ji  (5)
fudô-myôô / iconography

J 257 245
Yakushi-ji temple - Nara City
fudô-myôô / iconography
J 234 315
fudô-myôô + escort - temple in Kyôto
fudô-myôô / iconography
J 221 220
Narita-san Shinshô-ji temple - Narita City
fudô-myôô / iconography